Working capital to sales ratio

Định nghĩa Working capital to sales ratio là gì?

Working capital to sales ratioVốn lưu động với tỷ lệ bán hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Working capital to sales ratio - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chỉ ra khả năng của công ty để tài trợ thêm doanh thu mà không phát sinh nợ bổ sung. Công thức: Công tác thu vốn ÷ bán hàng.

Definition - What does Working capital to sales ratio mean

Indicates the firm's ability to finance additional sales without incurring additional debt. Formula: Working capital ÷ sales revenue.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *