Xbar and R control chart

Định nghĩa Xbar and R control chart là gì?

Xbar and R control chartBiểu đồ Xbar và kiểm soát R. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Xbar and R control chart - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một biểu đồ kiểm soát mà hiển thị cả giá trị trung bình (X) cũng như phạm vi (R) để chỉ ra những thay đổi trong giá trị trung bình và phân tán trong một thời gian thành lập thời gian. Hiệu quả cao cho việc khám phá những bất thường hiện diện trong một quá trình xác định, các biểu đồ Xbar và kiểm soát R có khả năng thời gian thực để xác định bất kỳ vấn đề liên quan đến quy trình sản xuất.

Definition - What does Xbar and R control chart mean

A control chart that displays both the mean value (X) as well as the range (R) to indicate changes in the mean value and dispersion over an established period of time. Highly effective for discovering abnormalities present within a defined process, the Xbar and R control chart has the real-time ability to identify any problems related to production flow.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *