XmR Chart

Định nghĩa XmR Chart là gì?

XmR ChartXmR Chart. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ XmR Chart - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một biểu đồ kiểm soát mà mục bài hát đơn dữ liệu, với X cho thấy sự quan sát và mR chỉ ra phạm vi di chuyển. Một trong những bảng xếp hạng nhất sử dụng rộng rãi, bảng xếp hạng XmR là phổ biến cho khả năng biến thể trực quan được trưng khi chỉ có một quan sát trong một khoảng thời gian tồn tại. Ví dụ, một biểu đồ XmR có thể được sử dụng để theo dõi năng suất của một nhân viên duy nhất trong suốt một tuần, tháng, năm hoặc lâu hơn.

Definition - What does XmR Chart mean

A control chart that tracks single-data items, with X indicating observation and mR indicating moving range. One of the most widely-used charts, the XmR chart is popular for its ability to visually depict variation when only one observation in a set period of time exists. For example, an XmR chart may be used to track the productivity of a single employee over the course of a week, month, year or longer.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *