OCC File

? Cách mở file .OCC? Những phần mềm mở file .OCC và sửa file lỗi. Convert N/A OCC file sang định dạng khác.

.OCC File Extension

   
File name OCC File
File Type Oceanic DataPool File
Nhà phát triển Oceanic Consulting Corporation
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OCC là file gì?

OCC là Data Files - Oceanic DataPool File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Oceanic Consulting Corporation.

Nộp được sử dụng bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Đại dương (OCC) cho nghiên cứu biển thương mại và kỹ thuật Bắc Cực; tiết kiệm một mảng DataPool, có thể được phân tích bằng hộp công cụ OCC cho Matlab; sử dụng trong nội bộ của bộ phận phân tích dữ liệu OCC của.

What is a OCC file?

File used by Oceanic Consulting Corporation (OCC) for commercial marine research and Arctic engineering; saves a DataPool array, which can be analyzed using OCC's toolbox for Matlab; used internally by OCC's Data Analysis department.

Cách mở .OCC file

Để mở file .OCC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OCC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OCC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OCC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ProfitabilityCalculator
  • ProfitabilityCalculator

Chuyển đổi file .OCC

File .OCC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *