PH File

? Cách mở file .PH? Những phần mềm mở file .PH và sửa file lỗi. Convert N/A PH file sang định dạng khác.

.PH File Extension

   
File name PH File
File Type 1Perl Header File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PH là file gì?

PH là Developer Files - 1Perl Header File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin tiêu đề có thể được tham chiếu bởi một hoặc nhiều (.pl) kịch bản Perl; chứa mã Perl có thể bao gồm các khai báo biến và chức năng; tương tự như một C tiêu đề (.H) tập tin, nhưng được sử dụng bởi các chương trình Perl.

What is a PH file?

Header file that may be referenced by one or more Perl (.PL) scripts; contains Perl code that may include variable declarations and functions; similar to a C header (.H) file, but used by Perl programs.

Cách mở .PH file

Để mở file .PH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PH do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Vip
  • Vip
  • vipCompiler
  • SwiftView Viewer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PH

File .PH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *