WTF File

? Cách mở file .WTF? Những phần mềm mở file .WTF và sửa file lỗi. Convert N/A WTF file sang định dạng khác.

.WTF File Extension

   
File name WTF File
File Type World of Warcraft Text File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (61 Bình chọn)

File .WTF là file gì?

WTF là Game Files - World of Warcraft Text File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

Văn bản tập tin được sử dụng bởi World of Warcraft (WoW) để lưu cài đặt trò chơi khác nhau; ví dụ, Config.wtf tiết kiệm cài đặt âm thanh và hiển thị; Realmlist.wtf cửa hàng cõi trong đó người chơi có thể chơi trên các máy chủ riêng khác nhau.

What is a WTF file?

Text file used by World of Warcraft (WoW) to save various game settings; for example, Config.wtf saves audio and display settings; Realmlist.wtf stores realms in which players can play on different private servers.

Cách mở .WTF file

Để mở file .WTF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WTF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WTF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WTF do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Blizzard World of Warcraft
  • Blizzard World of Warcraft
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .WTF

File .WTF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *