Abstract State Machine Language (AsmL)

Định nghĩa Abstract State Machine Language (AsmL) là gì?

Abstract State Machine Language (AsmL)Tóm tắt State Machine Language (ASML). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Abstract State Machine Language (AsmL) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tóm tắt State Machine Language (ASML) là một ngôn ngữ đặc tả thực thi dựa trên lý thuyết về Tóm tắt máy nhà nước (ASM). ASML được sử dụng để xây dựng mô hình hệ thống, phân tích, mô phỏng và thử nghiệm phù hợp. ASML được phát triển bởi Foundations of Software Engineering (FSE) nhóm nghiên cứu của Microsoft. Nó tích hợp hoàn toàn với môi trường .NET và các công cụ phát triển của Microsoft, bao gồm Word và Visual Studio .NET.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Không giống như một số ngôn ngữ quy định cho mã hóa và thử nghiệm lập trình, ASML đang hướng tới giao tiếp thiết kế dự án. Thêm vào đó, ASML có thể được sử dụng trong bất kỳ giai đoạn phát triển. ASML đặc điểm kỹ thuật thi công cho phép thử nghiệm mô hình, kiểm tra sự tương tác năng, thực hiện mục tiêu thiết kế hoặc lập kế hoạch sự kiện bất ngờ. ASML cũng được sử dụng để cho đặc điểm kỹ thuật của hệ thống, trong đó cung cấp cho người dùng với một hình ảnh hệ thống dựa trên ASM, một mô hình toán học của nhà nước runtime phát triển của hệ thống. ASML khác với chương trình truyền thống ở chỗ nó cung cấp thông số kỹ thuật tối thiểu mô tả bất cứ điều gì liên quan đến các chi tiết được chọn. ASML tạo điều kiện giới thiệu trạng thái hệ thống về các biến và các hoạt động có ý nghĩa cho người dùng. ASML có sẵn như là một ngôn ngữ mô hình phần mềm trong công cụ Spec Explorer, mà là một Visual Studio 2010 thành phần. An thực hiện mã nguồn mở của ASML có sẵn như là ngôn ngữ Extensible Abstract State Machines (XASM).

What is the Abstract State Machine Language (AsmL)? - Definition

Abstract State Machine Language (AsmL) is an executable specification language based on the theory of Abstract State Machine (ASM). AsmL is used for system modeling, analysis, simulation and conformance testing. AsmL is developed by Microsoft's Foundations of Software Engineering (FSE) research team. It integrates fully with the .NET environment and Microsoft's development tools, including Word and Visual Studio .NET.

Understanding the Abstract State Machine Language (AsmL)

Unlike a number of programming languages specified for coding and testing, AsmL is geared toward communicating project design. Additionally, AsmL may be used during any stage of development. AsmL specification execution allows for model testing, feature interaction checks, design goal fulfillment or unanticipated event planning. AsmL is also used to for system specification, which provides users with a system picture based on ASM, a mathematical model of the system‘s evolving runtime state. AsmL differs from traditional programs in that it provides minimal specifications describing anything related to selected details. AsmL facilitates system state descriptions in terms of variables and operations that make sense to the user. AsmL is available as a software modeling language in the tool Spec Explorer, which is a Visual Studio 2010 component. An open-source implementation of AsmL is available as Extensible Abstract State Machines (XASM) language.

Thuật ngữ liên quan

  • Extensible Markup Language (XML)
  • Java
  • Software Engineering
  • State Machine
  • Integrated Circuit (IC)
  • Component Object Model (COM)
  • Modeling Language
  • Hypertext
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *