Address Resolution Protocol Spoofing (ARP Spoofing)

Định nghĩa Address Resolution Protocol Spoofing (ARP Spoofing) là gì?

Address Resolution Protocol Spoofing (ARP Spoofing)Address Resolution Protocol Spoofing (ARP Spoofing). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Address Resolution Protocol Spoofing (ARP Spoofing) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Địa chỉ giao thức phân giải (ARP) giả mạo là một kỹ thuật mà làm cho chuyển hướng lưu lượng mạng để một hacker. Giả mạo có thể biểu thị đánh hơi ra địa chỉ LAN trên cả hai mạng LAN có dây và không dây. Khái niệm đằng sau kiểu này giả mạo là gửi giả mạo ARP truyền thông Ethernet LANs và cuộc tấn công có thể sửa đổi giao thông hoặc chặn nó hoàn toàn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có ba loại ARP spoofing:

What is the Address Resolution Protocol Spoofing (ARP Spoofing)? - Definition

Address resolution protocol (ARP) spoofing is a technique that causes the redirection of network traffic to a hacker. Spoofing may denote sniffing out LAN addresses on both wired and wireless LAN networks. The concept behind this type of spoofing is to send bogus ARP communications to Ethernet LANs and the attack may modify traffic or block it altogether.

Understanding the Address Resolution Protocol Spoofing (ARP Spoofing)

There are three types of ARP spoofing:

Thuật ngữ liên quan

  • Hacker
  • Local Area Network (LAN)
  • Man-in-the-Middle Attack (MITM)
  • Denial-of-Service Attack (DoS)
  • Spoofing
  • Email Spoofing
  • IP Spoofing
  • Caller ID Spoofing
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *