Anamorphism

Định nghĩa Anamorphism là gì?

AnamorphismAnamorphism. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Anamorphism - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Anamorphism là một toán học và khoa học máy tính khái niệm cụ thể mà tác phẩm có giá trị để phát triển mô hình. Loại ý tưởng này tập trung vào việc cụ thể mã hóa dựa trên cơ sở toán học của việc tạo ra các mô hình này. Nhà toán học và lập trình viên sử dụng anamorphisms như là một phần của một quá trình chủ yếu không quen thuộc với người dân.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cụ thể, các chuyên gia xác định anamorphism như dựa trên ý tưởng của Unfolds trong danh sách. Một danh sách là một kiểu dữ liệu trừu tượng với các giá trị theo thứ tự. Một Unfold mất một giá trị giống và phát triển một danh sách. Nếp gấp và mở ra có thể đại diện cho mô hình phức tạp có sử dụng quá trình đệ quy. Đây là những điển hình hoặc trình bày qua các phương trình toán học chi tiết và thanh lịch, hoặc trong một ngôn ngữ lập trình máy tính cụ thể, tùy theo nội dung và sử dụng các anamorphism trong câu hỏi. Anamorphisms có thể được áp dụng cho các loại khác nhau của các cấu trúc như một cấu trúc dữ liệu cây hoặc một danh sách truyền thống. Các nhà phát triển có thể sử dụng lệnh như “unspool” để thực hiện một anamorphism trong mã.

What is the Anamorphism? - Definition

Anamorphism is a specific mathematical and computer science concept that works with values to develop models. This type of idea focuses on the specific coding based on the mathematics of creating these models. Mathematicians and coders use anamorphisms as part of a process largely unfamiliar to the lay person.

Understanding the Anamorphism

Specifically, experts define anamorphism as based on the idea of unfolds in lists. A list is an abstract data type with order values. An unfold takes a seed value and develops a list. Folds and unfolds can represent sophisticated models that use the process of recursion. These are typically either presented through detailed and elegant mathematical equations, or in a particular computer programming language, according to the context and use of the anamorphism in question. Anamorphisms can be applied to different types of structures such as a tree data structure or a traditional list. Developers can use commands like “unspool” to implement an anamorphism in code.

Thuật ngữ liên quan

  • Recursive Function
  • Algorithm
  • Value Type
  • Function
  • Countermeasure
  • Rotoscoping
  • Computational Linguistics
  • Two-Tier Architecture
  • Object Code
  • Source Code

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *