Android Eclair

Định nghĩa Android Eclair là gì?

Android EclairAndroid Eclair. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Android Eclair - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Android Eclair là tên mã cho phiên bản 2.0 và 2.1 của nền tảng Android. SDK dành cho Android Eclair được phát hành vào ngày 26 tháng 10 năm 2009. Trong số những cải tiến với phiên bản này đã được các tính năng mới trong quản lý tài khoản, danh bạ và Sync.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các phiên bản của hệ điều hành Android đang có tên mã là sau khi món tráng miệng. Ví dụ, 1,5 là Cupcake và 1,6 là Donut. Google đã chọn Eclair là tên mã của phiên bản 2.0 và 2.1. Android Eclair mang những cải tiến trong:

What is the Android Eclair? - Definition

The Android Eclair is the codename given to version 2.0 and 2.1 of the Android platform. The SDK for Android Eclair was released on October 26, 2009. Among the improvements with this release were new features in accounts management, contacts and Sync.

Understanding the Android Eclair

Versions of the Android OS are codenamed after desserts. For example, 1.5 was Cupcake and 1.6 was Donut. Google chose Eclair as the codename for version 2.0 and 2.1. Android Eclair brought improvements in:

Thuật ngữ liên quan

  • Platform
  • Mobile Operating System (Mobile OS)
  • Short Message Service (SMS)
  • Virtual Keyboard
  • Multimedia Message Service (MMS)
  • Android Honeycomb
  • Android Ice Cream Sandwich (ICS)
  • Android Gingerbread
  • Android SDK
  • Android Platform

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *