Anonymous Method

Định nghĩa Anonymous Method là gì?

Anonymous MethodPhương pháp vô danh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Anonymous Method - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một phương pháp vô danh là một một chức năng hoặc chương trình con được định nghĩa hay gọi tên mà không bị ràng buộc vào một phương pháp identifier.Anonymous được sử dụng bởi nhiều ngôn ngữ lập trình hiện đại như C #, và phương pháp PHP.Anonymous được thường được gọi là chức năng ẩn danh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương pháp vô danh xuất phát từ toán học mà ngày trở lại vào năm 1930 khi Alonzo Church đã phát minh ra lambda-calculus, nguồn cảm hứng cho lập trình chức năng mà đến mãi sau này. Các ngôn ngữ lập trình đầu tiên để chứa các loại chức năng là LISP trong 1958.The ý tưởng về phương pháp vô danh là một thói quen có thể có chức năng mà tồn tại trong khối mã mà có thể hoạt động trong nội bộ rằng khối mã và làm cho tính toán với mục đích thường là để vượt qua đối số cho hàm bậc cao, thường được tìm thấy trong các ngôn ngữ mà có các lớp học functions.Anonymous hạng nhất được sử dụng trong các ngôn ngữ khác như Java mà không hỗ trợ phương pháp vô danh.

What is the Anonymous Method? - Definition

An anonymous method is a a function or subroutine that is defined or called without being name-bound to an identifier.Anonymous methods are used by many modern programming languages such as C#, and PHP.Anonymous methods are more commonly known as anonymous functions.

Understanding the Anonymous Method

Anonymous methods derive from mathematics that dates back to the 1930s when Alonzo Church invented the lambda-calculus, the inspiration for functional programming which came much later. The first programming language to contain these types of functions was LISP in 1958.The idea of anonymous methods is that a routine can have functions that exist within code blocks that can operate internally within that block of code and make computations whose purpose is usually to pass arguments to higher order functions, commonly found in languages that have first-class functions.Anonymous classes are used in other languages such as Java which does not support anonymous methods.

Thuật ngữ liên quan

  • Object-Oriented Programming Language (OOPL)
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Visual Studio .NET
  • Delegate
  • C Programming Language (C)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *