Application Base

Định nghĩa Application Base là gì?

Application BaseỨng dụng cơ sở. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application Base - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các cơ sở ứng dụng là thư mục, trong đó có chứa tất cả các file liên quan đến một ứng dụng .NET, bao gồm cả các tập tin thực thi (.exe) có tải vào miền ứng dụng ban đầu hoặc mặc định. Các cơ sở ứng dụng là thư mục gốc có chứa các ứng dụng. Để đáp ứng yêu cầu loại, thời gian chạy sử dụng giá trị này để tìm kiếm các hội đồng có chứa các loại yêu cầu. Các cơ sở ứng dụng là thư mục từ nơi người quản lý lắp ráp bắt đầu dò tìm các assembly. Trong trường hợp của các ứng dụng dựa trên web, các cơ sở ứng dụng là thư mục gốc của website. Nếu một tập tin cấu hình được quy định cho ứng dụng, cơ sở ứng dụng là vị trí của tập tin cấu hình, mà các cửa hàng chi tiết cấu hình của mã chạy trong miền ứng dụng. Đối với một hệ thống với nhiều hơn một trang web, các ứng dụng cơ sở là trang web mặc định được xác định trên cổng 80. Các cơ sở ứng dụng cũng được biết đến như một thư mục ứng dụng hoặc thư mục ứng dụng. Nó cũng được sử dụng để kiểm soát truy cập các lĩnh vực ứng dụng cho các ứng dụng khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình sử dụng bởi bộ thực thi để tìm kiếm các cụm phụ thuộc cho cả các ứng dụng dựa trên web và không dựa trên web là như nhau. Thời gian chạy sử dụng đường dẫn tương đối so với cơ sở ứng dụng để tìm kiếm. Đôi khi, nó là điều cần thiết để tạo ra môi trường tùy biến cho các ứng dụng được thực hiện với các điều khoản hạn chế, làm giảm các rủi ro liên quan đến lỗ hổng bảo mật. Trong những trường hợp như vậy, lĩnh vực ứng dụng có thể được tạo ra và cấu hình lập trình với các tùy chọn bảo mật yêu cầu. Trong khi tạo như lĩnh vực ứng dụng tùy chỉnh, lớp ApplicationSetup được sử dụng để xác định các tài sản cơ sở ứng dụng cùng với các thông số khác. cơ sở ứng dụng là một tài sản quan trọng của lớp AppDomainSetup sử dụng để lấy hoặc cập nhật tên của thư mục chứa các ứng dụng. Đối với một miền ứng dụng mới được tạo ra, giá trị ApplicationBase là giống như của tác giả của nó. Thuộc tính ApplicationBase là loại giống như System.String và được bao gồm trong không gian tên, hệ thống và lắp ráp, và mscorlib.dll. Các quyền được cấp cho một miền ứng dụng, trong đó một ứng dụng được thực thi, phụ thuộc vào giá trị của các cơ sở ứng dụng. Ví dụ, mặc dù một miền ứng dụng được tạo ra bởi một máy tính cục bộ, nếu tài sản cơ sở ứng dụng được thiết lập để một thư mục mạng nội bộ, các điều khoản dành cho lĩnh vực ứng dụng sẽ được giới hạn ở địa phương Intranet và ảnh hưởng đến quyền được cấp cho nó. Do đó, giá trị tài sản ApplicationBase phải được thiết lập một cách chính xác để tránh sai sót.

What is the Application Base? - Definition

The application base is the directory, which contains all the files related to a .NET application, including the executable file (.exe) that loads into the initial or default application domain. The application base is the root directory containing the application. To satisfy a type request, the runtime uses this value to search for the assembly containing the required type. The application base is the directory from where the assembly manager starts probing for assemblies. In case of web-based applications, the application base is the root of the website. If a configuration file is specified for the application, the application base is the location of the configuration file, which stores the configuration details of the code running in the application domain. For a system with more than one website, the application base is the default site defined on port 80. The application base is also known as an application folder or application directory. It is also used to control the application domains’ access to other applications.

Understanding the Application Base

The process used by the runtime to search for dependent assemblies for both web-based and non-web-based applications is the same. The runtime uses paths relative to the application base for searching. Sometimes, it is essential to create customized environments for applications to be executed with restricted permissions, which reduces the risks associated with security vulnerabilities. In such cases, application domains can be created and configured programmatically with the required security options. While creating such custom application domains, the ApplicationSetup class is used to specify the application base property along with other parameters. Application base is an important property of the AppDomainSetup class used to fetch or update the name of the directory containing the application. For a newly-created application domain, the ApplicationBase value is the same as that of its creator. The ApplicationBase property is the same type as System.String and is included in the namespace, System and assembly, and mscorlib.dll. The permissions granted to an application domain, in which an application is executed, depends on the value of the application base. For example, although an application domain is created by a local computer, if the application base property is set to an intranet directory, the permissions given to the application domain will be restricted to Local Intranet and influence the permissions granted to it. Therefore, the value of the ApplicationBase property has to be set correctly to avoid errors.

Thuật ngữ liên quan

  • Programming Language
  • Webware
  • Intranet
  • Namespace
  • Domain
  • Network Port
  • Port 80
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *