Assignment Operator

Định nghĩa Assignment Operator là gì?

Assignment OperatorPhân công điều hành. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assignment Operator - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một toán tử gán là các nhà điều hành sử dụng để gán một giá trị mới cho một biến, bất động sản, sự kiện hoặc yếu tố indexer trong ngôn ngữ C # lập trình. toán tử gán cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động logic như phép toán logic bitwise hoặc các hoạt động trên toán hạng không thể thiếu và toán hạng Boolean. Không giống như trong C ++, toán tử gán trong C # có thể không bị quá tải trực tiếp, nhưng các kiểu do người dùng định nghĩa có thể quá tải các toán tử như +, -, /, vv Điều này cho phép các toán tử gán để được sử dụng với các loại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sau đây là những đặc điểm của toán tử gán:

What is the Assignment Operator? - Definition

An assignment operator is the operator used to assign a new value to a variable, property, event or indexer element in C# programming language. Assignment operators can also be used for logical operations such as bitwise logical operations or operations on integral operands and Boolean operands. Unlike in C++, assignment operators in C# cannot be overloaded directly, but the user-defined types can overload the operators like +, -, /, etc. This allows the assignment operator to be used with those types.

Understanding the Assignment Operator

The following are the characteristics of assignment operators:

Thuật ngữ liên quan

  • Assignment Operator
  • Operator
  • Conditional Logical Operator
  • Operand
  • Boolean Logical Operator
  • Accessor
  • Indexer
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *