Automatic Summarization

Định nghĩa Automatic Summarization là gì?

Automatic SummarizationTự động Tổng kết. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automatic Summarization - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tự động tổng hợp là quá trình bằng một mà máy tính chương trình sẽ tạo ra một phiên bản rút gọn của văn bản. Các sản phẩm của quá trình này chứa những điểm quan trọng nhất từ ​​văn bản gốc. Công cụ tìm kiếm như Google sử dụng tóm tắt tự động để sản xuất nhổ cụm từ quan trọng trong kết quả tìm kiếm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Automatic Summarization? - Definition

Automatic summarization is the process by a which computer program creates a shortened version of text. The product of the process contains the most important points from the original text. Search engines such as Google use automatic summarization to produce key phrase extractions in search results.

Understanding the Automatic Summarization

Thuật ngữ liên quan

  • Semantics
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime
  • MIDlet
  • Application Portfolio
  • Cloud Portability
  • Composite Applications
  • Contact Manager

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *