Autonomic Computing

Định nghĩa Autonomic Computing là gì?

Autonomic ComputingTự trị Computing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Autonomic Computing - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Điện toán tự trị là khả năng của một máy tính để quản lý bản thân tự động thông qua các công nghệ adaptive rằng khả năng tính toán xa hơn và cắt giảm thời gian cần thiết bởi các chuyên gia máy tính đến những khó khăn hệ thống quyết tâm và bảo dưỡng khác như cập nhật phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bảo trì cho các hệ thống kết hợp với một sự thiếu chuyên gia CNTT có trình độ hoạt động tạo ra một nhu cầu điện toán tự trị. Trong năm 2001 giữa tháng Mười tuyên ngôn, '' Tầm nhìn của tự trị Computing '', được đặt căn cứ tại Trung tâm Nghiên cứu J. Watson của IBM Thomas, tác giả Jeffrey Kephart và David Cờ độc giả thận trọng về hạn chế máy tính phổ biến mà có thể gây ra những thách thức thực sự cho tương tác giữa các hệ thống và thiết bị máy tính. Họ cảnh báo rằng các kỹ sư hệ thống có thể không có khả năng để phát triển tiếp tục thiết kế kiến ​​trúc phức tạp trong tương lai. Các tác giả cũng chỉ hướng tới việc sử dụng các máy tính tự trị cho quản lý công việc ở mức độ thấp để giải phóng các quản trị viên hệ thống để họ có thể tập trung vào nhiệm vụ phức tạp hơn.

What is the Autonomic Computing? - Definition

Autonomic computing is a computer's ability to manage itself automatically through adaptive technologies that further computing capabilities and cut down on the time required by computer professionals to resolve system difficulties and other maintenance such as software updates.

Understanding the Autonomic Computing

Maintenance for operating systems combined with a the lack of qualified IT professionals produced a need for autonomic computing. In the 2001 mid-October manifesto, ''The Vision of Autonomic Computing'', which was based out of the IBM Thomas J. Watson Research Center, authors Jeffrey Kephart and David Chess caution readers about pervasive computing limitations that could pose real challenges for interactions between computing systems and devices. They caution that system engineers may not be able to develop continuing complex architectural designs in the future. The authors also point toward the use of autonomic computing for low-level task management in order to free up system administrators so they can focus on more complex tasks.

Thuật ngữ liên quan

  • Operating System (OS)
  • Pervasive Computing
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Error Correction
  • Intrusion Detection System (IDS)
  • Autonomic Network
  • Application Server
  • Multi-Layer Neural Network
  • Egyptian Brackets
  • Static Members

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *