Biometric Engine

Định nghĩa Biometric Engine là gì?

Biometric EngineSinh trắc học Động cơ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Biometric Engine - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một động cơ sinh trắc học là chương trình cốt lõi mà controlls phần cứng và các thành phần khác nhau của một hệ thống sinh trắc học. Động cơ sinh trắc học kiểm soát tuyển sinh, nắm bắt, khai thác, so sánh và kết hợp của dữ liệu sinh trắc học từ một người sử dụng. Nó dựa trên một tập hợp các thuật toán tạo điều kiện các bước trong quá trình công nhận, cũng như các quá trình trung gian như nâng cao hình ảnh, chất lượng xác định và tách phân biệt tính năng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần mềm khác nhau hoặc firmware có thể chạy các phần cứng khác nhau của hệ thống sinh trắc học, nhưng có một hệ thống cốt lõi kết nối tất cả chúng. Khi kết nối với nhau, chúng tạo thành động cơ sinh trắc học. Đó là hiệu quả của động cơ này là mệnh lệnh cao chất lượng của hệ thống. Ngay cả với tình trạng phần cứng nghệ thuật, nếu động cơ sinh trắc học không hoạt động một cách chính xác, sau đó hệ thống sẽ nhận được nhiều lỗi và đọc giả hoặc chứng thực.

What is the Biometric Engine? - Definition

A biometric engine is the core program that controlls the different hardware and components of a biometric system. The biometric engine controls the enrollment, capture, extraction, comparison and matching of biometric data from a user. It is based on a set of algorithms that facilitate the steps in the recognition process, as well as the intermediary processes like image enhancement, determining quality and the extraction of distinguishing features.

Understanding the Biometric Engine

Different software or firmware might run the different hardware of the biometric system, but there is a core system connecting them all. When connected together, they form the biometric engine. It is the efficiency of this engine that dictates the quality of the system. Even with state of the art hardware, if the biometric engine is not functioning correctly, then the system will get many errors and false readings or identifications.

Thuật ngữ liên quan

  • Biometrics
  • Biometric System
  • Biometric Data
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Data Management
  • Biometric Security
  • Biometric Verification
  • Biometric Device
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *