Channel Access Method (CAM)

Định nghĩa Channel Access Method (CAM) là gì?

Channel Access Method (CAM)Phương pháp truy cập kênh (CAM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Channel Access Method (CAM) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phương pháp truy cập kênh (CAM) được sử dụng trong viễn thông và mạng máy tính để cho phép thiết bị đầu cuối mạng với khả năng truyền thông phần thông qua một phương tiện truyền dẫn đa điểm. ví dụ CAM bao gồm xe buýt, trung tâm, không dây và mạng vòng. Một chương trình truy cập kênh được dựa trên một phương pháp ghép kênh, cho phép suối nhiều dữ liệu hoặc tín hiệu để chia sẻ kênh truyền thông tương tự hoặc phương tiện vật lý. Hơn nữa, nó cũng dựa trên một cơ chế giao thức truy cập và kiểm soát nhiều được gọi là điều khiển truy cập phương tiện truyền thông (MAC). phương pháp truy cập kênh cũng được biết như phương pháp đa truy nhập.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

CAM được dựa trên các tính năng giao thức sau đây:

What is the Channel Access Method (CAM)? - Definition

Channel access method (CAM) is used in telecommunications and computer networks to allow network terminals to share media capacity through a multipoint transmission medium. CAM examples include bus, hub, wireless and ring networks. A channel access scheme is based on a multiplexing method, which allows several data streams or signals to share the same communication channel or physical medium. Furthermore, it is also based on a multiple access protocol and control mechanism known as media access control (MAC). Channel access method is also know as multiple access method.

Understanding the Channel Access Method (CAM)

CAM is based on the following protocol features:

Thuật ngữ liên quan

  • Frequency Division Multiple Access (FDMA)
  • Time Division Multiple Access (TDMA)
  • Code Division Multiple Access (CDMA)
  • Spatial Division Multiple Access (SDMA)
  • Physical Layer
  • Token
  • Bus Network
  • Hub (Networking)
  • Wireless Network
  • Ring Network

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *