Content Addressable Storage (CAS)

Định nghĩa Content Addressable Storage (CAS) là gì?

Content Addressable Storage (CAS)ĐỊA CHỈ lưu trữ nội dung (CAS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Content Addressable Storage (CAS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Lưu trữ địa chỉ nội dung (CAS) là một cơ chế lưu trữ trong đó cố định dữ liệu được gán một địa điểm cố định trên một đĩa cứng và giải quyết với một độc đáo nội dung tên, định danh hoặc địa chỉ. EMC Corporation ban đầu đưa ra CAS cho việc quản lý dữ liệu phân phối phần mềm (DDM) của nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

CAS được thiết kế để tạo điều kiện lưu trữ hiệu quả hơn và truy cập dữ liệu cố định mà thường không thay đổi theo thời gian. Nó cho phép các tổ chức để lưu trữ và lấy một lượng lớn dữ liệu trong thời gian duy trì lâu hơn, đặc biệt để phù hợp với yêu cầu quy định.

What is the Content Addressable Storage (CAS)? - Definition

Content addressable storage (CAS) is a storage mechanism in which fixed data is assigned a permanent location on a hard disk and addressed with a unique content name, identifier or address. EMC Corporation initially launched CAS for its distributed data management (DDM) software.

Understanding the Content Addressable Storage (CAS)

CAS is designed to facilitate more efficient storage and access of fixed data that does not generally change over time. It allows organizations to archive and retrieve large amounts of data for longer retention periods, specifically to comply with regulatory requirements.

Thuật ngữ liên quan

  • Data Management
  • Enterprise Content Management (ECM)
  • Ternary Content-Addressable Memory (TCAM)
  • Memory Address
  • Alan Turing
  • Digital
  • Cumulative Incremental Backup
  • Data at Rest
  • Data Integrity
  • Differential Incremental Backup

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *