Control Framework

Định nghĩa Control Framework là gì?

Control FrameworkKhung điều khiển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Control Framework - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Control Framework? - Definition

Understanding the Control Framework

Thuật ngữ liên quan

  • Risk Assessment Framework (RAF)
  • Risk Analysis
  • Compliance Audit
  • Security Architecture
  • Secure Server
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *