Control Objectives For Information And Related Technology (COBIT)

Định nghĩa Control Objectives For Information And Related Technology (COBIT) là gì?

Control Objectives For Information And Related Technology (COBIT)Kiểm soát Mục tiêu thông tin và công nghệ liên quan (COBIT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Control Objectives For Information And Related Technology (COBIT) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mục tiêu kiểm soát cung cấp thông tin và các công nghệ liên quan (COBIT) là một khuôn khổ kinh doanh CNTT được thiết kế đặc biệt cho quản lý CNTT và quản trị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

COBIT chủ yếu là một khuôn khổ kinh doanh để quản lý doanh nghiệp CNTT. Nó là một tiêu chuẩn mở nhận trên toàn cầu hoạt động trên quy trình kinh doanh CNTT và trong việc giữ CNTT và mục tiêu kinh doanh phù hợp. Nó là một bộ đầy đủ các công cụ, quy trình, hướng dẫn và nguyên tắc trong quản lý CNTT và quản lý. COBIT giúp các tổ chức trong việc hưởng lợi từ hệ thống thông tin của họ và tài sản CNTT, trong khi có kiểm soát toàn doanh nghiệp trên doanh nghiệp CNTT.

What is the Control Objectives For Information And Related Technology (COBIT)? - Definition

Control objectives for information and related technologies (COBIT) are an IT business framework designed specifically for IT management and governance.

Understanding the Control Objectives For Information And Related Technology (COBIT)

COBIT is primarily a business framework for managing enterprise IT. It is a globally recognized open standard that works on business IT processes and in keeping IT and business goals aligned. It is a comprehensive suite of tools, procedures, guidelines and principles in IT governance and management. COBIT helps organizations in benefiting from their information systems and IT assets, while having enterprise-wide control over enterprise IT.

Thuật ngữ liên quan

  • Information Technology Governance (IT Governance)
  • Certified Information Systems Auditor (CISA)
  • Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
  • IT Risk Management
  • Governance, Risk And Compliance (GRC)
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • Retrosourcing
  • Application Portfolio
  • Contact Manager

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *