Credential Store

Định nghĩa Credential Store là gì?

Credential StoreCredential Lưu trữ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Credential Store - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cửa hàng ủy nhiệm là một thư viện dữ liệu an ninh. Một cửa hàng ủy nhiệm có thể giữ giấy chứng nhận công chìa khóa, tên người dùng và mật khẩu kết hợp, hoặc vé.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong khuôn khổ cửa hàng ủy nhiệm (CSF), một chứng chỉ được xác định bởi một tên khóa và tên bản đồ.

What is the Credential Store? - Definition

A credential store is a library of security data. A credential store can hold public key certificates, username and password combinations, or tickets.

Understanding the Credential Store

In the credential store framework (CSF), a credential is determined by a key name and a map name.

Thuật ngữ liên quan

  • Credentials
  • User Identification (User ID)
  • Authentication
  • Mimikatz
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *