Delta Channel (D Channel)

Định nghĩa Delta Channel (D Channel) là gì?

Delta Channel (D Channel)Delta Channel (D Channel). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Delta Channel (D Channel) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một kênh delta (kênh D) là một kênh tín hiệu trong một mạng lưới kỹ thuật số dịch vụ tích hợp (ISDN). D kênh chăm sóc cuộc gọi thiết lập, điều khiển và bảo trì. Các kênh ISDN cơ bản giữ hai kênh mang (kênh B) và một kênh D. Những chứa dữ liệu có liên quan đến lỗi tín hiệu, khung và các tín hiệu quản lý khác. Tốc độ của một kênh D là 16 Kbps cho giao diện tốc độ cơ bản và 64 Kbps cho giao diện tốc độ sơ cấp. khả năng kỹ thuật kênh D bao gồm thông tin về các thiết bị đầu cuối có nghĩa là có nguồn gốc và nhận cuộc gọi. Điều này bao gồm yêu cầu loại tín hiệu, và khả năng của thiết bị đầu cuối để xử lý các dịch vụ đặc biệt và tính năng. D kênh mang tín hiệu giữa thiết bị đầu cuối của khách hàng và văn phòng cuối cùng chuyển đổi của một tàu sân bay. Tín hiệu thông tin với ý nghĩa end-to-end di chuyển giữa các văn phòng chuyển đổi hãng trên mạng kênh tín hiệu thông thường của hãng và nhà ga điểm đến thông qua kênh D của người dùng tiếp nhận.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kênh D hoạt động dựa trên một cặp cũng xác định các giao thức lớp. D kênh Layer 2 giao thức là Q.921 cho DSS1 tín hiệu và được gọi là thủ tục truy cập liên kết, D kênh (LAPD). Nó nằm ở lớp liên kết dữ liệu. Các giao thức Q.931 hoạt động ở lớp thượng - lớp 3 trở lên.

What is the Delta Channel (D Channel)? - Definition

A delta channel (D channel) is a signaling channel in an integrated services digital network (ISDN). D channels take care of call set up, control and maintenance. The basic ISDN channel holds two bearer channels (B channels) and one D channel. These contain data that relates to signaling errors, framing and other management signals. The speed of a D channel is 16 Kbps for basic rate interface and 64 Kbps for primary rate interface. The D channel's technical capabilities include information on the terminal equipment that is originating and receiving calls. This includes required signaling type, and the terminal's ability to handle special services and features. D channels carry signaling between a customer’s terminal device and a carrier’s end-switching office. Signaling information with end-to-end significance travels between the carrier switching office on the carrier's common channel-signaling network and the destination terminal through the receiving user’s D channel.

Understanding the Delta Channel (D Channel)

D channels operate based on a well-defined pair of layered protocols. D channel Layer 2 protocol is Q.921 for DSS1 signaling and is called linked access procedures, D channel (LAPD). It resides at the data link layer. The Q.931 protocol operates at upper layers - Layer 3 and above.

Thuật ngữ liên quan

  • Bearer Channel (B Channel)
  • Integrated Services Digital Network (ISDN)
  • Terminal Adapter (TA)
  • Asynchronous Transfer Mode (ATM)
  • Computer-Mediated Communication (CMC)
  • ISDN Digital Subscriber Line (IDSL)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *