Dispose

Định nghĩa Dispose là gì?

DisposeVứt bỏ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dispose - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong bối cảnh của C #, dispose là một phương pháp đối tượng gọi để thực thi mã cần thiết cho bộ nhớ dọn dẹp và phát hành và thiết lập lại các nguồn lực không được quản lý, chẳng hạn như xử lý tập tin và các kết nối cơ sở dữ liệu. Vứt bỏ cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa bộ nhớ bằng cách giải phóng đối tượng không thể quản lý và các nguồn lực khan hiếm, như Graphics Device Interface (GDI) xử lý được sử dụng trong các ứng dụng với hạn chế phương pháp của Windows space.The Vứt bỏ, được cung cấp bởi các giao diện IDisposable, dụng cụ gọi Dispose. Các mô hình Vứt bỏ được thiết kế cho dọn dẹp kịp thời và có thể dự đoán, ngăn ngừa rò rỉ bộ nhớ tạm thời và xử lý các nguồn tài nguyên.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

.NET framework tạo điều kiện thu gom rác thải (GC), quản lý bộ nhớ đối tượng và các nguồn lực và đòi tài liệu tham khảo bộ nhớ đối tượng không hợp lệ bằng cách gọi Finalize - một phương pháp không xác định. Các phương thức Dispose kiểm soát tuổi thọ của các trường hợp bộ nhớ đối tượng và cung cấp điều khiển dọn dẹp bộ nhớ rõ ràng, so với dọn dẹp bộ nhớ tiềm ẩn Finalize của. Vứt bỏ có thể được viện dẫn ngay cả khi trường hợp đối tượng bộ nhớ khác tồn tại, trong khi Hoàn chỉ có thể được gọi sau khi các đối tượng bộ nhớ cuối cùng bị phá hủy. quy tắc phương pháp xử lý như sau:

What is the Dispose? - Definition

In the context of C#, dispose is an object method invoked to execute code required for memory cleanup and release and reset unmanaged resources, such as file handles and database connections. Dispose improves performance and optimizes memory by releasing unmanageable objects and scarce resources, like Graphics Device Interface (GDI) handles used in applications with restricted Windows space.The Dispose method, provided by the IDisposable interface, implements Dispose calls. The Dispose pattern is designed for timely and predictable cleanup, prevention of temporary memory leaks and disposal of resources.

Understanding the Dispose

The .NET framework facilitates garbage collection (GC), manages object memory and resources and reclaims invalid object memory references by invoking Finalize - a non-deterministic method. The Dispose method controls the lifetime of object memory instances and provides explicit memory cleanup control, versus Finalize's implicit memory cleanup. Dispose may be invoked even when other memory object instances exist, whereas Finalize may only be invoked after the last memory object is destroyed. Dispose method rules are as follows:

Thuật ngữ liên quan

  • Finalize
  • Garbage Collection (GC)
  • C Programming Language (C)
  • Object
  • Method
  • Programming
  • Programming Language
  • .NET Framework (.NET)
  • Component Object Model (COM)
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *