Ergonomics

Định nghĩa Ergonomics là gì?

ErgonomicsErgonomics. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ergonomics - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Ergonomics là nghiên cứu về cách con người tương tác với các vật thể nhân tạo. Mục tiêu của công thái học là tạo ra một môi trường mà là rất phù hợp với nhu cầu vật chất của người dùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Ergonomics? - Definition

Ergonomics is the study of how humans interact with manmade objects. The goal of ergonomics is to create an environment that is well-suited to a user's physical needs.

Understanding the Ergonomics

Thuật ngữ liên quan

  • EPS
  • eSATA

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *