Escape Sequence

Định nghĩa Escape Sequence là gì?

Escape SequenceTrình tự thoát. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Escape Sequence - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong C #, một dãy thoát đề cập đến một sự kết hợp của các nhân vật bắt đầu với một dấu gạch chéo lại () tiếp theo là chữ cái hay chữ số. trình tự thoát đại diện ký tự không thể in được và đặc biệt trong tính cách và chuỗi chữ. Như vậy, họ cho phép người dùng giao tiếp với một thiết bị hiển thị hoặc máy in bằng cách gửi ký tự điều khiển phi đồ họa để xác định hành động như dấu hỏi và dấu xuống dòng. Một dãy thoát được sử dụng khi viết đoạn mã, như định nghĩa preprocessor, để xác định nhân vật tiếp tục, do đó nhiều dòng mã được coi là một dòng duy nhất bởi trình biên dịch. biểu thức thông thường mà giúp đỡ thực hiện các hoạt động tìm kiếm chuỗi phức tạp sử dụng trình tự thoát để xác định vị trí chuỗi con trong một chuỗi lớn. Bằng cách cho phép chuỗi trích dẫn, trình tự thoát có thể được sử dụng để tạo ra các file đầu ra có chứa thẻ mẫu văn bản và các tập tin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một dãy thoát chứa nhiều hơn một ký tự nhưng có chức năng như một ký tự đơn vì không có bức thư gửi textually đại diện cho nhân vật trốn thoát. Trình biên dịch chuyển đổi chuỗi ký tự thành một nhân vật thoát duy nhất trong chương trình biên dịch. Ví dụ, người cải biên dịch n trong mã nguồn vào một ký tự đơn (mã 10), đại diện cho thức ăn dòng trong program.The sau biên soạn một danh sách các C # trình tự thoát được xác định với cơ quan đại diện tương ứng:

What is the Escape Sequence? - Definition

In C#, an escape sequence refers to a combination of characters beginning with a back slash () followed by letters or digits. Escape sequences represent non-printable and special characters in character and literal strings. As such, they allow users to communicate with a display device or printer by sending non-graphical control characters to specify actions like question marks and carriage returns. An escape sequence is used when writing sections of code, like preprocessor definitions, to specify continuation characters, so that multiple lines of code are considered as a single line by the compiler. Regular expressions that help perform sophisticated string search operations use escape sequences to locate substrings within a large string. By enabling quoted strings, escape sequences may be used to create output files containing text template tags and files.

Understanding the Escape Sequence

An escape sequence contains more than one character but functions as a single character because there is no letter to textually represent the escaped character. The compiler converts the sequence of characters into a single escaped character in the compiled program. For example, the compiler converts n in the source code into a single character (code 10), which represents the line feed in the compiled program.The following is a list of defined C# escape sequences with corresponding representations:

Thuật ngữ liên quan

  • Unicode
  • Compiler
  • Hexadecimal
  • Self-Closing Tag
  • Visual Basic .NET (VB.NET)
  • Basic Combined Programming Language (BCPL)
  • AT Command Set
  • Murphy's Law
  • Workforce Management (WFM)
  • Rectifier

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *