EUP

Định nghĩa EUP là gì?

EUPEUP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ EUP - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Viết tắt của "Doanh nghiệp Unified Process." EUP là một phương pháp phát triển phần mềm giúp các công ty tạo ra phần mềm một cách có cấu trúc và tổ chức. Nó là một phần mở rộng của Rational Unified Process (RUP), thêm hai giai đoạn phát triển mới - Sản xuất và hưu trí. Kể từ khi RUP bao gồm bốn giai đoạn, EUP bao gồm sáu giai đoạn:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the EUP? - Definition

Stands for "Enterprise Unified Process." EUP is a software development methodology that helps companies create software in an structured and organized manner. It is an extension of the Rational Unified Process (RUP), adding two new development phases -- Production and Retirement. Since the RUP includes four phases, the EUP consists of six phases:

Understanding the EUP

Thuật ngữ liên quan

  • Ethernet
  • Exabyte

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *