Event Queue

Định nghĩa Event Queue là gì?

Event QueueSự kiện Queue. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Event Queue - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sự kiện đang chờ để được xử lý cư trú trong một hàng đợi sự kiện. Thông điệp hạn, hoặc tin nhắn, đôi khi được dùng thay thế cho nhau với thuật ngữ "sự kiện“.

What is the Event Queue? - Definition

Understanding the Event Queue

Events waiting to be processed reside in an event queue. The term message, or messages, is sometimes used interchangeably with the term "event.”

Thuật ngữ liên quan

  • Message Queue
  • Enterprise Messaging System (EMS)
  • Enhanced Messaging Service (EMS)
  • Queue
  • Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
  • Aggregate Event
  • Average Hold Time (AHT)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *