Executable File

Định nghĩa Executable File là gì?

Executable Filetập tin thực thi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Executable File - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một tập tin thực thi là một loại tập tin máy tính chạy một chương trình khi nó được mở. Điều này có nghĩa nó thực thi mã hoặc một loạt các hướng dẫn chứa trong tập tin. Hai loại chính của các file thực thi là 1) chương trình biên soạn và 2) các kịch bản.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Executable File? - Definition

An executable file is a type of computer file that runs a program when it is opened. This means it executes code or a series of instructions contained in the file. The two primary types of executable files are 1) compiled programs and 2) scripts.

Understanding the Executable File

Thuật ngữ liên quan

  • Exception
  • EXIF

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *