Extensible

Định nghĩa Extensible là gì?

ExtensibleExtensible. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Extensible - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Mở rộng là một thuật ngữ CNTT sử dụng để mô tả một cái gì đó có thể được mở rộng hoặc mở rộng từ trạng thái ban đầu của nó. Nó thường đề cập đến phần mềm, chẳng hạn như một định dạng chương trình hoặc tập tin, mặc dù nó cũng có thể được sử dụng để mô tả một ngôn ngữ lập trình riêng của mình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Extensible? - Definition

Extensible is an IT term used to describe something that can be extended or expanded from its initial state. It typically refers to software, such as a program or file format, though it can also be used to describe a programming language itself.

Understanding the Extensible

Thuật ngữ liên quan

  • Export
  • External Hard Drive

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *