Fixed Routing

Định nghĩa Fixed Routing là gì?

Fixed RoutingRouting cố định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fixed Routing - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cố định định tuyến liên quan đến các dịch vụ mạng Router cung cấp. Những dịch vụ này sử dụng router (thiết bị sử dụng với các mạng liên kết) cố định trên một liên kết mạng để cung cấp đường dẫn dữ liệu khác nhau để truyền nhanh chóng và đáng tin cậy. Cố định định tuyến không được sử dụng cho nhiệm kỳ processing.This real-time còn được gọi là định tuyến tĩnh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Không giống như định tuyến động, định tuyến cố định là một cơ chế tĩnh không liên quan đến truyền thời gian thực. Tuy nhiên, cố định định tuyến của trách nhiệm chính là để cung cấp thiết bị định tuyến dữ liệu, các gói dữ liệu mong muốn Người dùng cuối và gửi lời cảm ơn đến các hạch liên quan. định tuyến cố định được tạo ra để giảm chi phí và không đáng tin cậy động định tuyến của. Trong lĩnh vực viễn thông, người sử dụng liên tục các mạng truy cập, các tổ chức không thể đủ khả năng phục vụ người nghèo. Cố định định tuyến cũng cung cấp dịch vụ thông minh nhanh chóng và đơn giản bởi vì nó không làm việc với các thuật toán phức tạp và cơ chế.

What is the Fixed Routing? - Definition

Fixed routing refers to router-provided networking services. These services use routers (devices used to link networks) fixed over a network link to provide different data paths for fast and reliable transmission. Fixed routing is not used for real-time processing.This term is also known as static routing.

Understanding the Fixed Routing

Unlike dynamic routing, fixed routing is a static mechanism unrelated to real-time transmission. However, fixed routing’s primary responsibilities are to provide data routers, forward data packets to End Users and send acknowledgments to related nodes. Fixed routing was created to reduce dynamic routing’s overhead and unreliability. In telecommunication sectors, Users continually access networks, as organizations cannot afford poor service. Fixed routing also provides quick and simple intelligent services because it does not work with complex algorithms and mechanisms.

Thuật ngữ liên quan

  • Routing
  • Dynamic Routing
  • Open Shortest Path First (OSPF)
  • Router
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *