Food and Drug Administration (FDA)

Định nghĩa Food and Drug Administration (FDA) là gì?

Food and Drug Administration (FDA)Food and Drug Administration (FDA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Food and Drug Administration (FDA) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) là một tổ chức thông tin y tế của Hoa Kỳ. Cơ quan FDA đang tham gia vào lĩnh vực thiết bị y tế, nhưng mục đích chính của nó là để bảo vệ con người chống lại tác hại từ thuốc nguy hiểm tiềm tàng và thực phẩm. FDA cũng đóng vai trò như một cơ quan báo cáo an toàn nơi thổi còi có thể báo cáo vấn đề an toàn sức khỏe và kết quả anonymously.The FDA thực hiện một số giám sát các hồ sơ y tế và công nghệ thông tin y tế (HIT). Năm 2010, nó xem xét hơn 260 báo cáo sự cố y tế sức khỏe kỷ lục liên quan đến điện tử mà thực sự gây ra bệnh hại, sáu trong số đó dẫn đến bệnh nhân tử vong.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Văn phòng Điều phối Quốc gia (ONC) hiện xác nhận hồ sơ điện tử y tế (EHR) nhà cung cấp, các chuyên gia CNTT tư nhân và các nhà cung cấp đủ điều kiện người thực hiện hệ thống EHR. FDA đang cân nhắc một vai trò lớn hơn trong việc điều chỉnh phần mềm EHR. mối quan tâm chính của FDA liên quan đến phát triển EHR bao gồm chất lượng của các nhà cung cấp EHR, mà phải được lựa chọn theo đúng thời hạn theo quy định của Công nghệ thông tin sức khỏe cho kinh tế và lâm sàng Đạo luật Y tế (HITECH). Một mối quan tâm cho FDA là sự vắng mặt của các quy định hệ thống chất lượng phát triển trong hệ thống các nhà cung cấp EHR; đây là để cung cấp các đường mòn kiểm toán và tập trung vào sự kiện y tế bất lợi. Một số các nhà cung cấp EHR có ảnh hưởng nhất cảm thấy rằng họ không đủ điều kiện để sắp xếp ra sai sót y khoa trong vòng EHRs của họ, trong đó có thể ảnh hưởng đến việc các conjoins với ONC FDA để đảm bảo báo cáo an toàn bệnh nhân điện tử và toàn vẹn dữ liệu. Theo kết quả của những mối quan tâm, có một nhu cầu về tư vấn HIT độc lập không liên kết với các nhà cung cấp EHR lớn để viết các chương trình mà kết quả đảm bảo chất lượng thiện phòng chẳng hạn như lỗi điện tử theo toa, tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong và nguyên nhân của chúng, và các hệ thống chất lượng quan trọng khác báo cáo các biện pháp. Nếu không có gì khác, FDA có thể thuê chuyên gia CNTT bên ngoài vào hệ thống kiểm toán EHR.

What is the Food and Drug Administration (FDA)? - Definition

The Food and Drug Administration (FDA) is a U.S. health information organization. The FDA is involved in the medical device arena, but its primary purpose is to protect humans against harm from potentially dangerous medications and food. The FDA also serves as a safety reporting agency where whistle blowers can report health safety concerns and outcomes anonymously.The FDA performs some oversight of health records and health information technology (HIT). In 2010, it reviewed more than 260 reports of electronic health-record-related medical incidents that actually caused patient harm, six of which resulted in patient deaths.

Understanding the Food and Drug Administration (FDA)

The Office of the National Coordinator (ONC) currently certifies electronic health record (EHR) vendors, private IT professionals and eligible providers who implement EHR systems. The FDA is considering a larger role in regulating EHR software. The FDA's primary concerns regarding EHR development include the quality of EHR vendors, which must be chosen according to deadlines set by the Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (HITECH). Another concern for the FDA is the absence of quality systems regulations developed within EHR vendors' systems; these are for the provision of audit trails and focus on adverse medical events. Some of the most influential EHR vendors feel that they are not qualified to sort out medical errors within their EHRs, which may influence whether the FDA conjoins with ONC to ensure electronic patient safety reporting and data integrity. As a result of these concerns, there is a need for independent HIT consultants that are not affiliated with large EHR vendors to write programs that furnish quality assurance results such as electronic prescription errors, morbidity and mortality rates and their causes, and other vital quality systems reporting measures. If nothing else, the FDA could hire outside IT professionals to audit EHR systems.

Thuật ngữ liên quan

  • IT Healthcare
  • Health Informatics (HI)
  • Health Information Organization (HIO)
  • Data Integrity
  • Electronic Health Record (EHR)
  • Managed Document Service (MDS)
  • Electronic Medical Record (EMR)
  • Health Information Technology For Economic And Clinical Health Act (HITECH Act)
  • Quality Systems Regulations (QS)
  • Data Modeling

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *