Hash Code

Định nghĩa Hash Code là gì?

Hash CodeMã Băm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hash Code - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mã băm trong khuôn khổ NET là một giá trị số giúp trong việc xác định một đối tượng trong thử nghiệm bình đẳng và cũng có thể đóng vai trò như một chỉ số cho đối tượng. Giá trị chứa trong mã băm là không vĩnh viễn trong tự nhiên. Mục đích của mã băm là để giúp đỡ trong việc tra cứu hiệu quả và chèn dữ liệu trong bộ sưu tập được dựa trên một bảng băm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hai đối tượng được coi là tương đương nếu họ trở về mã băm bình đẳng. Tuy nhiên, phù hợp với mã băm kết quả không nhất thiết có nghĩa là bình đẳng đối tượng, hay nói cách khác, ngược lại không giữ đúng. Vì lý do này, mã băm không bao giờ nên được sử dụng bên ngoài ranh giới của miền ứng dụng, như cùng một đối tượng có thể có giá trị khác nhau bên ngoài lĩnh vực, quy trình hoặc các nền tảng.

What is the Hash Code? - Definition

Hash code in .NET framework is a numeric value which helps in identification of an object during equality testing and also can serve as an index for the object. The value contained in the hash code is not permanent in nature. The purpose of hash code is to help in efficient lookup and insertion in data collections which are based on a hash table.

Understanding the Hash Code

Two objects are considered equal if they return equal hash codes. However, matching resultant hash codes do not necessarily mean object equality, or in other words, the reverse does not hold true. Because of this reason, hash code should never be used outside the boundaries of the application domain, as the same object could have different values outside the domain, processes or platforms.

Thuật ngữ liên quan

  • Hashing
  • Hash Function
  • Number Sign
  • Digital Fingerprinting
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *