Health Insurance Portability and Accountability Act Privacy Rule (HIPAA Privacy Rule)

Định nghĩa Health Insurance Portability and Accountability Act Privacy Rule (HIPAA Privacy Rule) là gì?

Health Insurance Portability and Accountability Act Privacy Rule (HIPAA Privacy Rule)Sức khỏe Giải trình Bảo hiểm và trách nhiệm giải Đạo luật Bảo mật Rule (HIPAA Privacy Rule). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Health Insurance Portability and Accountability Act Privacy Rule (HIPAA Privacy Rule) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Bảo hiểm sức khỏe và trách nhiệm giải Đạo luật Bảo mật Rule (HIPAA Privacy Rule) là một đạo luật được thiết kế để thông tin y tế điện tử nhạy cảm bệnh nhân bảo vệ vì nó liên quan đến các loại sau đây điều trị:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các quy tắc riêng tư HIPAA đã là một mảnh bắt buộc của pháp luật như công nghệ cho EMRs di chuyển về phía trước. Bệnh nhân muốn có một tiếng nói trong những người sẽ được xem hồ sơ của họ và họ có thể làm như vậy nếu họ hoàn thành một thỏa thuận tự động để mẫu thông tin phát hành. Điều này bao gồm chữ ký điện tử và khả năng cho bệnh nhân để kiểm tra nội dung hồ sơ trực tuyến của họ. Một bệnh nhân thậm chí có thể cho phép một cơ sở bên ngoài để có tổng số quyền truy cập vào một loại EMR, nhưng không ai hay truy cập một phần khác.

What is the Health Insurance Portability and Accountability Act Privacy Rule (HIPAA Privacy Rule)? - Definition

The Health Insurance Portability and Accountability Act Privacy Rule (HIPAA Privacy Rule) is a law designed to protect patients’ sensitive electronic medical information as it relates to the following types of treatment:

Understanding the Health Insurance Portability and Accountability Act Privacy Rule (HIPAA Privacy Rule)

The HIPAA privacy rule has been an imperative piece of legislation as technology for EMRs moves forward. Patients want a say in who will be viewing their records and they can do so if they complete an automated consent to release information form. This involves electronic signatures and the ability for the patient to peruse their online records. A patient may even permit an outside facility to have total access to one type of EMR, but none or partial access to another.

Thuật ngữ liên quan

  • Confidentiality
  • Electronic Medical Record (EMR)
  • Health Insurance Portability And Accountability Act (HIPAA)
  • Personal Health Record (PHR)
  • Personal Health Information (PHI)
  • Personally Identifiable Information (PII)
  • Personally Identifiable Financial Information (PIFI)
  • Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *