High-Energy Radio Frequency Weapon (HERF)

Định nghĩa High-Energy Radio Frequency Weapon (HERF) là gì?

High-Energy Radio Frequency Weapon (HERF)Cao năng lượng tần số vô tuyến Weapon (HERF). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ High-Energy Radio Frequency Weapon (HERF) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một năng lượng cao tần số vô tuyến vũ khí (HERF) là một vũ khí đạo năng lượng sử dụng để phá vỡ thiết bị kỹ thuật số, chẳng hạn như máy tính. HERF hoạt động bằng cách nổ mìn sóng radio cường độ cao ở thiết bị điện tử, làm gián đoạn hoạt động của họ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một vụ nổ HERF là một vụ nổ tập trung cao độ của bức xạ điện từ mà hoàn toàn có thể xóa một đĩa cứng, sụp đổ PC hoặc thậm chí cầu chì các rào cản silicon trên chip, làm cho máy tính vô dụng. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, một khẩu súng HERF không làm hỏng vĩnh viễn một máy tính.

What is the High-Energy Radio Frequency Weapon (HERF)? - Definition

A high-energy radio frequency weapon (HERF) is a directed-energy weapon used to disrupt digital equipment, such as computers. HERF works by blasting high-intensity radio waves at electronics, disrupting their operation.

Understanding the High-Energy Radio Frequency Weapon (HERF)

A HERF blast is a highly concentrated blast of electromagnetic radiation that can completely erase a hard disk, crash the PC or even fuse the silicon barriers on the chips, rendering the computer useless. However, in most cases, a HERF gun does not permanently damage a computer.

Thuật ngữ liên quan

  • Electromagnetic Radiation (EMR)
  • Electromagnetic Interference (EMI)
  • Cyberwarfare
  • Radio Frequency (RF)
  • Radio Frequency Interference (RFI)
  • Radio Frequency Shielding (RF Shielding)
  • Cybersecurity
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *