Hundred Dollar Laptop

Định nghĩa Hundred Dollar Laptop là gì?

Hundred Dollar LaptopTrăm Dollar Laptop. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hundred Dollar Laptop - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một máy tính xách tay hàng trăm đô la là một máy tính xách tay phụ chi phí thấp mà là nghĩa vụ phải được trao cho trẻ em ở các nước đang phát triển trên khắp thế giới. Mục đích chính của sáng kiến ​​này là cung cấp cho các em tiếp cận với kiến ​​thức bằng cách giới thiệu một dịch vụ thông tin rẻ tiền. Các phi lợi nhuận tổ chức One Laptop per Child (OLPC) đã phát triển máy tính xách tay này theo hướng dẫn của người đồng sáng lập của mình, Nicholas Negroponte. Nó được sản xuất bởi Quanta Computer. Mục đích máy tính xách tay hàng trăm đô la để khuyến khích tin học ở nông thôn và, trên một quy mô lớn hơn, giảm bớt hoặc xóa đói giảm nghèo cấp thế giới thứ ba và hẹp “khoảng cách số”. Các máy tính xách tay hàng trăm đô la còn được gọi là máy dành cho trẻ em, 2B1, XO hoặc XO-1. Nó được mệnh danh ceibalita ở Uruguay. Dự án cũng đã được gọi là Dự án OLPC.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiểu notebook được xây dựng đặc biệt để được phân phối trong hệ thống giáo dục của chính phủ ở các nước đang phát triển. Những hệ thống giáo dục sau đó có nghĩa là để phân phối các phụ notebook để mọi trẻ em tiểu học tại đất nước của họ. Những máy tính lâu bền, công suất thấp không sử dụng ổ đĩa cứng; thay vào đó, họ sử dụng bộ nhớ flash để lưu trữ và vận hành. Họ chạy trên một bản phân phối Linux được gọi là hệ điều hành Red Hat Fedora, mà đi kèm trong một định dạng cài đặt sẵn. Các máy tính xách tay hàng trăm đô la là có những đặc điểm và tính năng sau:

What is the Hundred Dollar Laptop? - Definition

A hundred dollar laptop is a low-cost sub-notebook computer that is supposed to be handed out to children in developing countries all over the world. The main intention of this initiative is to provide these children with access to knowledge by introducing an inexpensive information service. The nonprofit organization One Laptop per Child (OLPC) developed this laptop under the guidance of its co-founder, Nicholas Negroponte. It was manufactured by Quanta Computer. The hundred dollar laptop aims to encourage computer literacy in rural areas and, on a larger scale, reduce or alleviate third-world poverty and bridge the “digital divide.” The hundred dollar laptop is also known as the children’s machine, 2B1, XO or XO-1. It was nicknamed ceibalita in Uruguay. The project was also referred to as the OLPC Project.

Understanding the Hundred Dollar Laptop

The sub-notebooks were built especially to be distributed among government education systems in developing countries. These education systems then meant to distribute the sub-notebooks to every primary child in their country. These durable, low-power computers do not use hard drives; instead, they use flash memory for storage and operation. They run on a Linux distribution called the Red Hat Fedora operating system, which comes in a pre-installed format. The hundred dollar laptop was to have the following characteristics and features:

Thuật ngữ liên quan

  • Aakash
  • Raspberry Pi
  • Laptop
  • Disposable Computer
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Server Cage

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *