I2P

Định nghĩa I2P là gì?

I2PI2P. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ I2P - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

I2P là một mã nguồn mở miễn phí công nghệ. Nhiều ứng dụng, chẳng hạn như mail, IRC chat, ứng dụng peer-to-peer, chia sẻ tập tin và instant messenger, giao diện I2P sử dụng để cho phép truyền thông mang tính chất và hoạt động cho cả người dùng cá nhân và tổ chức. I2P sở hữu cơ sở dữ liệu mạng nội bộ riêng của mình, được sử dụng để phân phối liên lạc và thông tin định tuyến trong một cách an toàn.

What is the I2P? - Definition

Understanding the I2P

I2P is an open-source free technology. Many applications, such as mail, IRC chat, peer-to-peer applications, file sharing and instant messenger, use I2P interface to allow anonymous communication and operation for both the individual users and organizations. I2P possesses its own internal network database, which is used to distribute contact and routing information in a securely.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet
  • BitTorrent
  • Anonymous File Transfer Protocol (AFTP)
  • Encryption
  • Peer-To-Peer Network (P2P Network)
  • Open Source
  • Instant Message (IM)
  • Internet Radio Appliance
  • Internet Server API (ISAPI)
  • Banker Trojan

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *