Informatica PowerCenter

Định nghĩa Informatica PowerCenter là gì?

Informatica PowerCenterInformatica PowerCenter. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Informatica PowerCenter - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Informatica PowerCenter là một khai thác, chuyển đổi và tải (ETL) công cụ sử dụng rộng rãi sử dụng trong việc xây dựng kho dữ liệu doanh nghiệp. Các thành phần trong Informatica PowerCenter hỗ trợ trong giải nén dữ liệu từ nguồn của nó, biến nó theo yêu cầu kinh doanh và tải nó thành một kho dữ liệu mục tiêu. Informatica PowerCenter được sản xuất bởi Informatica Corp

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Informatica PowerCenter? - Definition

Informatica PowerCenter is a widely used extraction, transformation and loading (ETL) tool used in building enterprise data warehouses. The components within Informatica PowerCenter aid in extracting data from its source, transforming it as per business requirements and loading it into a target data warehouse. Informatica PowerCenter is produced by Informatica Corp.

Understanding the Informatica PowerCenter

Thuật ngữ liên quan

  • Data Mapping
  • Data Aggregation
  • Data Filtering
  • Database Repository
  • Enterprise Data Warehouse
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *