Information Analyzer

Định nghĩa Information Analyzer là gì?

Information AnalyzerThông tin Analyzer. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Information Analyzer - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thông tin Analyzer có khả năng dữ liệu hồ sơ mở rộng. Nó có sẵn với một giao diện người dùng bao gồm một bộ điều khiển được thiết kế cho việc tích hợp luồng công việc phát triển. Bốn dữ liệu lớn profiling chức năng trong Thông tin Analyzer là:

What is the Information Analyzer? - Definition

Understanding the Information Analyzer

Information Analyzer has extensive data profiling capabilities. It is available with a user interface that includes a set of controls designed for integrating development work flow. The four major data profiling functions within Information Analyzer are:

Thuật ngữ liên quan

  • DataStage (DS)
  • Websphere
  • Data Profiling
  • Data Quality
  • Data Structure
  • User Interface (UI)
  • Primary Key
  • Foreign Key
  • Table
  • Database Column

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *