Information Security Policy

Định nghĩa Information Security Policy là gì?

Information Security PolicyChính sách bảo mật thông tin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Information Security Policy - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Chính sách bảo mật thông tin là một tập hợp các chính sách do một tổ chức để đảm bảo rằng tất cả người dùng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tổ chức, mạng lưới của chúng tuân theo quy tắc và hướng dẫn liên quan đến sự an toàn của thông tin được lưu trữ kỹ thuật số ở bất kỳ điểm nào trong mạng hoặc trong vòng ranh giới của tổ chức có thẩm quyền.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sự phát triển của mạng máy tính đã làm cho việc chia sẻ thông tin bao giờ phổ biến hơn. Thông tin nay được trao đổi theo tỷ giá của hàng nghìn tỷ byte cho mỗi phần nghìn giây, con số hàng ngày mà có thể mở rộng ra ngoài sự hiểu biết hoặc thuật ngữ có sẵn. Một tỷ lệ của dữ liệu mà không có ý định để chia sẻ vượt quá một nhóm hạn chế và nhiều dữ liệu được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Một nỗ lực chính sách an ninh thông tin để ban hành những biện pháp bảo vệ và hạn chế sự phân bố của dữ liệu không nằm trong phạm vi công cộng để người nhận ủy quyền.

What is the Information Security Policy? - Definition

Information security policy is a set of policies issued by an organization to ensure that all information technology users within the domain of the organization or its networks comply with rules and guidelines related to the security of the information stored digitally at any point in the network or within the organization's boundaries of authority.

Understanding the Information Security Policy

The evolution of computer networks has made the sharing of information ever more prevalent. Information is now exchanged at the rate of trillions of bytes per millisecond, daily numbers that might extend beyond comprehension or available nomenclature. A proportion of that data is not intended for sharing beyond a limited group and much data is protected by law or intellectual property. An information security policy endeavors to enact those protections and limit the distribution of data not in the public domain to authorized recipients.

Thuật ngữ liên quan

  • Information Sharing
  • Controlled Unclassified Information (CUI)
  • Information Assurance (IA)
  • Information Security Analyst
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *