Information Systems Security (INFOSEC)

Định nghĩa Information Systems Security (INFOSEC) là gì?

Information Systems Security (INFOSEC)Hệ thống an ninh thông tin (INFOSEC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Information Systems Security (INFOSEC) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hệ thống thông tin an ninh, thường được gọi là INFOSEC, đề cập đến quy trình và phương pháp liên quan đến việc giữ thông tin bí mật, có sẵn, và đảm bảo tính toàn vẹn của nó. Nó cũng đề cập đến:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hệ thống thông tin an ninh không chỉ đối phó với thông tin máy tính, mà còn bảo vệ dữ liệu và thông tin trong tất cả các hình thức của nó, chẳng hạn như cuộc nói chuyện qua điện thoại. đánh giá rủi ro phải được thực hiện để xác định những thông tin nào đặt ra những nguy cơ lớn nhất. Ví dụ, một hệ thống có thể có những thông tin quan trọng nhất về nó và do đó sẽ cần các biện pháp an ninh hơn để duy trì an ninh. kế hoạch kinh doanh liên tục và lập kế hoạch khắc phục thảm họa là khía cạnh khác của một hệ thống thông tin an ninh chuyên nghiệp. Đây kế hoạch sẽ chuyên nghiệp cho những gì có thể xảy ra nếu một sự gián đoạn kinh doanh chính xảy ra, nhưng vẫn cho phép kinh doanh để tiếp tục như bình thường. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong bối cảnh của Hải quân Hoa Kỳ, người đã định nghĩa INFOSEC như: COMPUSEC + COMSEC + Tempest = INFOSEC Nơi COMPUSEC là hệ thống máy tính an ninh, COMSEC là an ninh thông tin liên lạc, và Tempest là ảnh hưởng đến hóa thân.

What is the Information Systems Security (INFOSEC)? - Definition

Information systems security, more commonly referred to as INFOSEC, refers to the processes and methodologies involved with keeping information confidential, available, and assuring its integrity. It also refers to:

Understanding the Information Systems Security (INFOSEC)

Information systems security does not just deal with computer information, but also protecting data and information in all of its forms, such as telephone conversations. Risk assessments must be performed to determine what information poses the biggest risk. For example, one system may have the most important information on it and therefore will need more security measures to maintain security. Business continuity planning and disaster recovery planning are other facets of an information systems security professional. This professional will plan for what could happen if a major business disruption occurs, but still allow business to continue as usual. The term is often used in the context of the U.S. Navy, who defines INFOSEC as: COMPUSEC + COMSEC + TEMPEST = INFOSEC Where COMPUSEC is computer systems security, COMSEC is communications security, and TEMPEST is compromising emanations.

Thuật ngữ liên quan

  • COMPUter SECurity (COMPUSEC)
  • Communications Security (COMSEC)
  • Security Architecture
  • Intrusion Detection System (IDS)
  • Information Security Policy
  • Information Security (IS)
  • Information Security Audit
  • Information Systems or Information Services (IS)
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *