Keywords

Định nghĩa Keywords là gì?

KeywordsTừ khóa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Keywords - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Từ khóa là những từ hoặc cụm từ mô tả nội dung. Chúng có thể được sử dụng như siêu dữ liệu để mô tả hình ảnh, tài liệu văn bản, hồ sơ cơ sở dữ liệu, và các trang Web. Một người sử dụng có thể "tag" ảnh hoặc tập tin văn bản với các từ khóa có liên quan đến nội dung của họ. Sau đó, những tập tin này có thể được tìm kiếm sử dụng từ khoá, có thể làm cho việc tìm kiếm các file dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ, một nhiếp ảnh gia có thể sử dụng một chương trình như Extensis danh mục đầu tư hoặc Apple iPhoto để tag ảnh tự nhiên của mình với các từ như "tự nhiên", "cây", "hoa", "cảnh quan", vv Bằng cách gắn thẻ các bức ảnh, anh ta có thể sau xác định tất cả những hình ảnh của hoa bằng cách đơn giản tìm kiếm "hoa" từ khóa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Keywords? - Definition

Keywords are words or phrases that describe content. They can be used as metadata to describe images, text documents, database records, and Web pages. A user may "tag" pictures or text files with keywords that are relevant to their content. Later on, these files may be searched using keywords, which can make finding files much easier. For example, a photographer may use a program like Extensis Portfolio or Apple iPhoto to tag his nature photos with words such as "nature," "trees," "flowers," "landscape," etc. By tagging the photos, he can later locate all the pictures of flowers by simply searching for the "flowers" keyword.

Understanding the Keywords

Thuật ngữ liên quan

  • Keystroke
  • Kibibyte

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *