Kilohertz

Định nghĩa Kilohertz là gì?

Kilohertzkilohertz. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Kilohertz - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một kilohertz (viết tắt là "kHz") là tương đương với 1.000 hertz. Giống như hertz, kilohertz được sử dụng để đo tần số, hoặc chu kỳ mỗi giây. Vì một hertz là một chu kỳ mỗi giây, một kilohertz bằng 1.000 chu kỳ mỗi giây.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Kilohertz? - Definition

One kilohertz (abbreviated "kHz") is equal to 1,000 hertz. Like hertz, kilohertz is used to measure frequency, or cycles per second. Since one hertz is one cycle per second, one kilohertz is equal to 1,000 cycles per second.

Understanding the Kilohertz

Thuật ngữ liên quan

  • Kilobyte
  • Kindle

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *