Lightweight Thread

Định nghĩa Lightweight Thread là gì?

Lightweight ThreadChủ đề nhẹ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lightweight Thread - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một chủ đề nhẹ là một quá trình chương trình máy tính, thông thường một sợi sử dụng, có thể chia sẻ không gian địa chỉ và tài nguyên với các chủ đề khác, giảm thời gian chuyển đổi bối cảnh trong thời gian thực.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chủ đề thường được so sánh về thời gian xử lý. Ví dụ, một sợi nhẹ là một chủ đề mà cần có thời gian xử lý ít hơn, trong khi một sợi nặng là một chủ đề mà đòi hỏi thời gian xử lý hơn. Thời gian xử lý Chủ đề cũng còn tùy thuộc vào ngôn ngữ sử dụng cho việc thực hiện chủ đề. Ví dụ, nó có thể hiệu quả hơn để sử dụng C # để thực hiện một chương trình có chứa nhiều luồng. hệ điều hành hiện đại, như máy Mac, cho phép nhiều hơn một chủ đề duy nhất trong không gian cùng một địa chỉ, giảm thời gian chuyển đổi giữa các chủ đề. Tuy nhiên, điều này không tận dụng đa luồng lợi ích.

What is the Lightweight Thread? - Definition

A lightweight thread is a computer program process, normally a user thread, that can share address space and resources with other threads, reducing context switching time during execution.

Understanding the Lightweight Thread

Threads are typically compared in terms of processing time. For example, a lightweight thread is a thread that takes less processing time, whereas a heavyweight thread is a thread that requires more processing time. Thread processing time is also contingent on the language used for thread implementation. For example, it may be more efficient to use C# to implement a program containing multiple threads. Modern operating systems, like Mac, allow for more than a single thread in the same address space, reducing switching time between threads. However, this does not make use of multithreading benefits.

Thuật ngữ liên quan

  • Programming
  • Thread
  • C Programming Language (C)
  • Heavyweight Thread
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Java
  • Extreme Programming (XP)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *