Lock Statement

Định nghĩa Lock Statement là gì?

Lock StatementKhóa Tuyên Bố. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lock Statement - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một tuyên bố khóa, trong C #, là một tuyên bố có chứa các "khóa" từ khóa và được sử dụng trong các ứng dụng đa luồng để đảm bảo rằng các thread hiện hành thực thi một khối mã để hoàn thành mà không bị gián đoạn bởi chủ đề khác. Những tuyên bố khóa có được một khóa loại trừ lẫn nhau đối với một đối tượng nhất định để một thread thực thi các khối mã tại một thời điểm và tồn tại trong khối mã sau khi phát hành khóa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Những tuyên bố khóa cần được cung cấp với một đối số kiểu tham khảo, không phải là loại giá trị. Nói chung, nó được khuyến khích để khóa trên một thành viên dụ tư nhân hoặc thành viên tĩnh riêng để bảo vệ các dữ liệu được chia sẻ giữa tất cả các trường hợp của đối tượng. Từ khóa vào loại công cộng hoặc các trường hợp được ngoài sự kiểm soát của mã có thể dẫn đến tình huống bế tắc mà nhiều chủ đề chờ đợi cho việc phát hành của một đối tượng duy nhất sử dụng cho một tuyên bố khóa, chúng phải được tránh. Một ví dụ cho việc sử dụng các tuyên bố khóa có thể là một ứng dụng đa luồng trong đó một đối tượng tài khoản với một phương pháp để rút một sự cân bằng sử dụng các tuyên bố khóa để ngăn chặn nhiều chủ đề từ thực hiện các phương pháp tương tự cùng một lúc, mà có thể đẩy sự cân bằng cho một số âm . Phần nội dung của một nhu cầu tuyên bố khóa là nhỏ để giảm thời gian cần thiết cho chủ đề khác đang chờ vào khóa, giảm cơ hội cho bế tắc và giảm thiểu khả năng rằng một ngoại lệ sẽ xảy ra. Những hạn chế trong việc sử dụng báo cáo khóa bao gồm rằng họ chỉ có thể được sử dụng với dữ liệu có liên quan đến các ứng dụng hiện hành. báo cáo Khóa cũng không thể hỗ trợ một thời gian chờ.

What is the Lock Statement? - Definition

A lock statement, in C#, is a statement that contains the "lock" keyword and is used in multithreaded applications to ensure that the current thread executes a block of code to completion without interruption by other threads. The lock statement obtains a mutual exclusion lock for a given object so that one thread executes the code block at a time and exits the code block after releasing the lock.

Understanding the Lock Statement

The lock statement should be provided with an argument of reference type, not of value type. In general, it is recommended to lock on a private instance member or private static member to protect the data that is shared among all the instances of the object. Since locking on public type or instances that are beyond the control of code can result in deadlock situations where multiple threads wait for the release of a single object used for a lock statement, they have to be avoided. An example for the usage of the lock statement can be a multithreaded application in which an account object with a method to withdraw a balance uses the lock statement to prevent multiple threads from executing the same method simultaneously, which could push the balance to a negative number. The body of a lock statement needs to be small to reduce the time needed for other threads waiting on the lock, decreasing the chances for deadlock and minimizing the possibility that an exception will occur. The limitations in using lock statements include that they can only be used with data that's relevant to the current application. Lock statements are also unable to support a timeout.

Thuật ngữ liên quan

  • Multithreading
  • Thread Synchronization
  • Deadlock
  • Thread
  • .NET Framework (.NET)
  • Exception
  • C# (C Sharp)
  • Mutex
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *