Mercury LoadRunner

Định nghĩa Mercury LoadRunner là gì?

Mercury LoadRunnerMercury LoadRunner. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mercury LoadRunner - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Mercury LoadRunner? - Definition

Understanding the Mercury LoadRunner

Thuật ngữ liên quan

  • Network Bottleneck
  • Programming Tool
  • Software Development Life Cycle (SDLC)
  • Legacy Application
  • Java
  • .NET Framework (.NET)
  • Load Testing
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *