Multi-Tier Application

Định nghĩa Multi-Tier Application là gì?

Multi-Tier ApplicationMulti-Tier Application. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Multi-Tier Application - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Multi-Tier Application? - Definition

Understanding the Multi-Tier Application

Thuật ngữ liên quan

  • Two-Tier Architecture
  • N-Tier Architecture
  • Three-Tier Application
  • Middleware
  • Enterprise Software
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *