Mutual Exclusion (Mutex)

Định nghĩa Mutual Exclusion (Mutex) là gì?

Mutual Exclusion (Mutex)Loại trừ lẫn nhau (Mutex). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mutual Exclusion (Mutex) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một loại trừ lẫn nhau (mutex) là một đối tượng chương trình có thể ngăn chặn truy cập đồng thời đến một tài nguyên chia sẻ. Khái niệm này được sử dụng trong lập trình đồng thời với một bộ phận quan trọng, một đoạn mã trong đó các quá trình hoặc đề truy cập vào một tài nguyên được chia sẻ. Chỉ có một thread sở hữu mutex cùng một lúc, do đó một mutex với một tên duy nhất được tạo ra khi một chương trình khởi động. Khi một thread nắm giữ một tài nguyên, nó phải khóa mutex từ chủ đề khác để ngăn chặn truy cập đồng thời của tài nguyên. Sau khi giải phóng tài nguyên, thread mở ra các mutex.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mutex đi vào hình ảnh khi hai luồng làm việc trên cùng một dữ liệu cùng một lúc. Nó hoạt động như một khóa và là công cụ đồng bộ hóa cơ bản nhất. Khi một thread cố gắng để có được một mutex, nó sẽ trong mutex nếu nó có sẵn, nếu không các chủ đề được thiết lập để tình trạng giấc ngủ. loại trừ lẫn nhau làm giảm độ trễ và bận rộn-chờ đợi sử dụng hàng đợi và bối cảnh chuyển mạch. Mutex có thể được áp dụng ở cả cấp phần cứng và phần mềm.

What is the Mutual Exclusion (Mutex)? - Definition

A mutual exclusion (mutex) is a program object that prevents simultaneous access to a shared resource. This concept is used in concurrent programming with a critical section, a piece of code in which processes or threads access a shared resource. Only one thread owns the mutex at a time, thus a mutex with a unique name is created when a program starts. When a thread holds a resource, it has to lock the mutex from other threads to prevent concurrent access of the resource. Upon releasing the resource, the thread unlocks the mutex.

Understanding the Mutual Exclusion (Mutex)

Mutex comes into the picture when two threads work on the same data at the same time. It acts as a lock and is the most basic synchronization tool. When a thread tries to acquire a mutex, it gains the mutex if it is available, otherwise the thread is set to sleep condition. Mutual exclusion reduces latency and busy-waits using queuing and context switches. Mutex can be enforced at both the hardware and software levels.

Thuật ngữ liên quan

  • Thread
  • Kernel
  • Dekker's Algorithm
  • Black-White Bakery Algorithm
  • Peterson's Algorithm
  • Lamport's Bakery Algorithm
  • Synchronization
  • Critical Section Routine (CSR)
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *