Non-Relational Database

Định nghĩa Non-Relational Database là gì?

Non-Relational DatabaseCơ sở dữ liệu không quan hệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Non-Relational Database - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cơ sở dữ liệu không quan hệ là một cơ sở dữ liệu mà không kết hợp bảng / mô hình quan trọng mà hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) thúc đẩy. Những loại cơ sở dữ liệu đòi hỏi các kỹ thuật xử lý dữ liệu và quy trình được thiết kế để cung cấp giải pháp cho các vấn đề về dữ liệu lớn mà các công ty lớn phải đối mặt. Cơ sở dữ liệu phổ biến nhất đang nổi lên không quan hệ được gọi là NoSQL (Không Chỉ SQL).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Non-Relational Database? - Definition

A non-relational database is a database that does not incorporate the table/key model that relational database management systems (RDBMS) promote. These kinds of databases require data manipulation techniques and processes designed to provide solutions to big data problems that big companies face. The most popular emerging non-relational database is called NoSQL (Not Only SQL).

Understanding the Non-Relational Database

Thuật ngữ liên quan

  • Structured Query Language (SQL)
  • Relational Database (RDB)
  • Database Management System (DBMS)
  • Relational Database Management System (RDBMS)
  • NoSQL
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *