Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONCHIT)

Định nghĩa Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONCHIT) là gì?

Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONCHIT)Văn phòng Điều phối Quốc gia về Công nghệ thông tin Y tế (ONCHIT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONCHIT) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Văn phòng Điều phối Quốc gia về Công nghệ thông tin Y tế (ONCHIT) là một bộ phận của Văn phòng Bộ trưởng trực thuộc Cục Hoa Kỳ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đó được dành cho việc thực hiện của công nghệ thông tin y tế và tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin y tế điện tử. Việc sử dụng các hồ sơ y tế điện tử (EMR) đã được ban hành thông qua việc phục hồi và tái đầu tư Đạo luật Mỹ (ARRA), và ONCHIT hỗ trợ các yêu cầu sức khỏe cho sự thay đổi phạm vi cả nước từ giấy để hồ sơ y tế điện tử CNTT. ONCHIT cũng có trách nhiệm thúc đẩy, hỗ trợ và quản lý của việc trao đổi thông tin y tế (HIE) quá trình vì nó gắn liền với thông tin y tế được bảo vệ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đó là nhiệm vụ của ONCHIT điều phối và giám sát việc áp dụng trên toàn quốc EMRs trong khi cung cấp hướng dẫn cho việc trao đổi thông tin điện tử sức khỏe. Bởi vì việc thực hiện các hồ sơ y tế điện tử sẽ đòi hỏi các chuyên gia CNTT, ONCHIT đã phát triển một chương trình hỗ trợ cho việc đào tạo đại học có trụ sở, và ARRA đã phân tán tài trợ toàn quốc để các trường đại học của tiểu bang và các trường cao đẳng cộng đồng để giúp đỡ đáp ứng nhu cầu việc thực hiện trao đổi thông tin về sức khỏe dự kiến ​​sẽ tạo ra.

What is the Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONCHIT)? - Definition

The Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONCHIT) is a division of the Office of the Secretary under the U.S. Department of Health and Human Services that is devoted to the implementation of health information technology and facilitating the exchange of electronic health information. The use of electronic health records (EMR) was enacted through the American Recovery and Reinvestment Act (ARRA), and ONCHIT supports IT health requirements for the nationwide shift from paper to electronic medical records. ONCHIT is also charged with the promotion, assistance and governance of the health information exchange (HIE) process as it pertains to protected health information.

Understanding the Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONCHIT)

It is ONCHIT's duty to coordinate and oversee the nationwide adoption of EMRs while providing guidance for the electronic exchange of health information. Because the implementation of electronic heath records will require IT professionals, ONCHIT has developed a program of assistance for university-based training, and ARRA has dispersed nationwide grants to state universities and community colleges in order to help meet the need the implementation of health information exchange is expected to create.

Thuật ngữ liên quan

  • Information Technology Governance (IT Governance)
  • Electronic Health Record (EHR)
  • Electronic Medical Record (EMR)
  • Health Information Technology For Economic And Clinical Health Act (HITECH Act)
  • IT Healthcare
  • Protected Health Information (PHI)
  • Health Information Organization (HIO)
  • University-Based Training (UBT)
  • Personally Identifiable Information (PII)
  • Data Modeling

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *