Open Mobile Alliance (OMA)

Định nghĩa Open Mobile Alliance (OMA) là gì?

Open Mobile Alliance (OMA)Open Mobile Alliance (OMA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Open Mobile Alliance (OMA) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Open Mobile Alliance (OMA) là một tổ chức tài nguyên đặc điểm kỹ thuật điện thoại di động. Các OMA tạo điều kiện cho dịch vụ di động trên toàn thế giới khả năng tương tác trong khi phát triển thị trường điện thoại di động thông qua việc áp dụng nhanh chóng của các tiêu chuẩn dữ liệu di động, giải trí và truyền thông.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một lợi ích OMA quan trọng là độ phân giải hiệu quả các vấn đề liên quan đến khả năng tương tác dịch vụ di động. Giải pháp này được dựa trên các tiêu chuẩn mở mà mang lại lợi ích kinh tế.

What is the Open Mobile Alliance (OMA)? - Definition

The Open Mobile Alliance (OMA) is a a mobile specification resource organization. The OMA facilitates mobile service interoperability worldwide while growing the mobile market through the rapid adoption of mobile data, entertainment and communication standards.

Understanding the Open Mobile Alliance (OMA)

A key OMA benefit is efficient resolution of issues related to mobile service interoperability. Solutions are based on open standards that deliver economic benefits.

Thuật ngữ liên quan

  • Mobile Computing Promotion Consortium (MCPC)
  • E-commerce Remarketing
  • Electronic Business (E-Business)
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
  • Digital Rights Management (DRM)
  • Wireless Application Protocol (WAP)
  • Multimedia Message Service (MMS)
  • Global System for Mobile Communications (GSM)
  • Third Generation Wireless (3G)
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *